Integritetspolicy Ängelholms IF

Ängelholms IF, 839400-1872, nedan kallad föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med föreningens stadgar.

Behandling av personuppgifter

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (t ex träningsverksamhet), informera och kommunicera med medlemmar (t ex information om träning, tävling mm) samt hantera andra medlemsrelaterade uppgifter för ekonomiskt bruk (t ex medlemsavgifter, tävlingsavgifter mm).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med deltagande i tävlingsverksamhet. Personuppgifter behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och Ängelholms kommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik mm
 • Utbildningar
 • Kontakt med medlem
 • Hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier.

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land. Skulle det vara aktuellt, t ex i samband med anmälan till tävling i tredje land, kommer Du att informeras om detta.

Laglig grund för personuppgiftsbehandling

Ändamål med behandlingLaglig grund
Hantering av medlemskap i föreningenAvtal
Deltagande i föreningens träningsverksamhetAvtal
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhetAvtal
Ansökan om bidragRättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik mmAllmänt intresse
Kontakt med föreningenBerättigat intresse
Besök på vår hemsidaBerättigat intresse
Publicering av material på hemsida och sociala medierBerättigat intresse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter i medlemsregistret lagras under medlemsåret samt sex månader in på nytt medlemsår. Om medlemmen registrerar sig för nytt år löper lagringen på ytterligare ett år. Uppgifterna raderas senast sex månader efter det år då medlemmen senast registrerade sig som medlem i föreningen. För övrig lagring av personuppgifter kommer föreningen med jämna mellanrum göra en genomgång av ändamålet med behandling av personuppgifter. Om inte ändamålet kvarstår kommer uppgifterna att raderas. Som exempel kan nämnas att om man utgår som medlem kommer medlemsuppgifter att raderas. Om man t ex finns med i statistik, exempelvis klubbrekord kommer uppgifterna att kvarstå.

Dina rättigheter

Du som är medlem i föreningen har ett antal rättigheter som du behöver känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag över dina personuppgifter i föreningen en gång per år. Vill du ha registerutdrag mer än en gång per år, kommer du att debiteras en avgift för detta.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga eller ofullständiga.

Du har under vissa omständigheter rätt att få dina uppgifter raderade:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
 • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket.
 • Om dina personuppgifter har behandlats olagligt.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter att radera personuppgifter men måste då vara medveten om att det kan innebära att medlemskapet måste upphöra.

Du har även rätt att lämna klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, se www.datainspektionen.se

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta föreningens styrelse.